Condicions d’ús

1. Dades identificatives i Antecedents

En compliment del reglament R.G.P.D. (UE 2016/679, de 27 d’abril de 2016) en vigor des del 25 de maig de 2018 i de la Llei orgànica de protecció de dades 3/2018, de 5 de desembre 2018 (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018) se li comunica. amb CIF B46797288 i la finalitat del qual és el tractament dels mateixos per tal de poder prestar-li els serveis que sol·liciti així com mantenir-los informats dels productes i serveis que comercialitzem i d’altres que en un futur puguem comercialitzar.

Així mateix, aquestes dades podran ser cedides a les empreses del Grup ISAGRI per poder prestar-li els serveis que sol·liciti i informar-lo de nous productes i serveis. Les dades de caràcter personal cedides estaran a disposició del Titular i s’informa que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició legalment establerts davant d’ISAGRI per correu postal al C/ Espinosa, 8–410, 46008 València o per correu electrònic enviat isagri@isagri.es – Telèfon de contacte +34 963 153 099.

ISAGRI és l’empresa desenvolupadora i comercialitzadora del programa informàtic, que porta el mateix nom, per a la gestió d’explotacions agrícoles accessible des de qualsevol navegador web a través del web www.agroptima.com i els seus subdominis i a través de les seves aplicacions de Smartphone (en endavant, “Servei”). ISAGRI proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades pertanyents a ISAGRI (en endavant, “Continguts”) a través del Servei a què l’Usuari pot tenir accés.

L’accés i / o ús d’aquest servei per part de qualsevol persona física o jurídica li atribueix la condició d’usuari (en endavant “Usuari”), que accepta, durant la creació del compte mitjançant la pàgina web o l’aplicació mòbil d’Agroptima aquestes condicions d’ús. En aquest registre l’Usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, l’Usuari se li requerirà una contrasenya de la qual ell és responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. Aquestes Condicions d’Ús regeixen l’accés de l’Usuari al Servei i l’ús que faci del mateix. L’Usuari es compromet a llegir atentament aquestes condicions d’ús abans d’utilitzar el Servei.

Si l’Usuari accepta aquestes condicions d’ús en representació d’una empresa o entitat, manifesta i garanteix que (I) compta amb l’autoritat legal suficient per vincular a aquesta empresa o entitat als presents termes i condicions, que (II) ha llegit i comprès aquestes condicions d’ús i que (III) accepta aquestes condicions d’ús en nom de la part a la qual representa. Si l’Usuari no disposa de l’autoritat legal necessària per acceptar aquesta vinculació, ha de deixar d’utilitzar el Servei.

L’incompliment de qualsevol de les condicions d’ús podrà ser causa d’interrupció de la prestació del servei per part d’ISAGRI.

2. Condicions del compte

L’Usuari es compromet a proporcionar un nom legal complet, una adreça de correu electrònic vigent i qualsevol altra informació requerida per completar el procés de registre.

L’Usuari és responsable de mantenir la privacitat de la seva compte. ISAGRI no es fa responsable de qualsevol dany o pèrdua que pugui ser conseqüència d’un error seu en protegir la seva informació d’accés, inclosa la seva contrasenya.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i del Servei (que pot incloure, a més de l’aplicació en si, servei de xat, suport per telèfon, pàgines web orientades al suport) que ISAGRI ofereix i, amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes d’ISAGRI (IV) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. ISAGRI es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que , al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, ISAGRI no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

3. Creació del compte i període de prova

L’Usuari crearà el seu propi compte a través de la pàgina web www.agroptima.com o mitjançant l’aplicació mòbil d’Agroptima. Durant el procés de registre haurà d’acceptar les presents Condicions d’Ús i Política de Privacitat.

Immediatament després, ja podrà accedir al seu compte i disposar de 15 dies naturals per a provar el servei sense cap compromís de pagament. A la finalització del període de prova l’Usuari haurà de realitzar el pagament del servei per continuar utilitzant-lo. L’Usuari podrà introduir les dades de pagament abans de la finalització del període de prova si ho desitja. En el moment de la introducció de les dades de pagament, començarà la seva subscripció anual.

Si l’Usuari no realitza el pagament del Servei, ISAGRI assumirà que en aquesta ocasió l’Usuari decideix no seguir amb el Servei. No obstant això, el compte es mantindrà activa indefinidament i les dades acumulades per l’Usuari en l’esmentat compte quedaran guardats amb l’objectiu que si l’Usuari decideix tornar a provar o contractar el servei en un futur, li sigui més fàcil.

4. Finalitat del tractament de dades

Les dades facilitades durant la prestació del servei per part de l’Usuari tractades de conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i s’utilitzen d’acord amb les següents finalitats:

  • Informar a l’usuari sobre els serveis que ha sol·licitat a través dels formularis, correus electrònics i telèfons que ISAGRI posa a la seva disposició a aquest efecte a la seva pàgina web.
  • Gestionar consultes i peticions de l’Usuari.
  • Informar sobre accions i campanyes informatives i comercials on s’expliquen productes i novetats d’ISAGRI.
  • Les trucades telefòniques poden ser gravades per a l’ús de formació interna o control de qualitat.

La comunicació d’aquestes dades és obligatòria per poder prestar el servei. Una possible denegació de la comunicació per part de l’Usuari podria comportar la impossibilitat per part d’ISAGRI de complir amb la prestació del servei.

5. Confidencialitat de les dades de l’Usuari

Les dades acumulades en el compte de l’Usuari són propietat de l’Usuari. L’Usuari té el dret de descarregar en tot moment les dades emmagatzemades en el seu compte d’AGROPTIMA on s’ofereixi la funció de “Descarrega a Excel”.

ISAGRI es reserva el dret a realitzar anàlisis, de manera agregada i anònima, i en cap cas de forma individualitzada, de la informació de la seva base d’usuaris per a la detecció de millores o per ampliar el servei als seus usuaris. ISAGRI es reserva el dret d’accedir, sempre amb permís verbal o escrit de l’Usuari, a una part o totes les dades, amb l’objectiu de brindar suport remot per a la resolució de problemes o dubtes relacionats amb el Servei, que el mateix usuari hagi sol·licitat .

ISAGRI no transmetrà les dades de l’Usuari a tercers, excepte quan sigui necessari i indispensable per al desenvolupament dels serveis que ens ha demanat o hi hagi una obligació legal. Es realitzaran altres possibles comunicacions a altres col·laboradors (autoritzats, nomenats i instruïts específicament per ISAGRI).

6. Preu i pagament

El Servei es presta a diverses modalitats (Plans) i les quotes anuals per a cada modalitat seran proporcionades pel departament de vendes segons les necessitats del client. 

El Servei es cobra en una modalitat de quota anual i no és reemborsable. La cancel·lació de la subscripció ha de ser comunicada per telèfon abans del seu cobrament, ja que no s’efectuarà cap devolució un cop passada la quota de la renovació del servei.

Al cap d’un any natural, es carregarà la renovació de la quota. En cas de no ser possible efectuar el càrrec perquè no hi ha fons a la targeta o per altres motius tècnics, el Client serà notificat per actualitzar les dades. En cas de no poder-se realitzar la renovació, el Client perdrà la capacitat d’accedir al Servei de forma automàtica fins que s’actualitzin les dades de pagament.

ISAGRI es reserva el dret de canviar les quotes amb un preavís per correu electrònic de 15 dies.

7. Modificació del Servei

L’Usuari accepta que ISAGRI pot afegir, eliminar o canviar funcionalitats al Servei. Totes les funcionalitats estaran subjectes a les mateixes condicions d’ús. ISAGRI pot recollir suggeriments de l’Usuari però en cap cas es tracta d’un compromís d’addició, modificació o eliminació d’aquesta funcionalitat.

ISAGRI es reserva el dret a modificar o suspendre, temporalment o permanentment el servei en qualsevol moment per raons de força major.

8. Cancel·lació i rescissió

L’Usuari té el dret a inactivar el seu compte en qualsevol moment enviant un correu a isagri@isagri.es amb l’assumpte “inactivar el compte”. L’Usuari no té cap tipus de compromís de permanència en el Servei.

En el cas que l’Usuari vulgui exercir el seu dret d’eliminar definitivament el seu compte i totes les seves dades ho ha d’indicar enviant un correu electrònic a isagri@isagri.es amb l’assumpte “Eliminar el meu compte i les meves dades”.

9. Propietat Intel·lectual i Industrial

ISAGRI és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors , estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’ISAGRI o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització D’ISAGRI. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’ISAGRI.

10. Exclusió de Garanties i Responsabilitat

ISAGRI no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, errors en càlculs o falta de disponibilitat del portal, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

11. Enllaços

En el cas que en el Servei o en els continguts es mostraran enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, ISAGRI no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas ISAGRI assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

12. Condicions generals

L’Usuari és responsable de l’accés i correcte ús d’ISAGRI subjecte a la legalitat vigent, sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe, a la moral, bons costums i ordre públic. I específicament, adquireix el compromís de llegir i aplicar diligentment les presents Condicions d’Ús.

L’Usuari accepta no revendre, duplicar, reproduir o explotar qualsevol part del Servei o els Continguts sense el consentiment explícit per escrit d’ISAGRI. L’usuari no pot utilitzar el servei per emmagatzemar o enviar correus electrònics maliciosos o no sol·licitats (spam). Tampoc pot utilitzar el servei per transmetre cap virus, cuc, o qualsevol altre contingut maliciós o malèvol.

ISAGRI no es responsabilitza de qualsevol dany directe, indirecte, secundari, consegüent, especial, exemplar, punitiu, o de qualsevol altre tipus que sorgeixi o que estigui relacionat de qualsevol forma amb l’ús que l’Usuari faci del Servei. Només l’Usuari pot solucionar la insatisfacció del Servei deixant d’utilitzar-i cancel·lant el seu compte.

Si qualsevol condició aquí escrita queda invalidada o no pot aplicar-se, l’aplicació de qualsevol de les restants no es veurà en cap cas afectada.

Les condicions d’ús estableixen un enteniment absolut entre l’Usuari i ISAGRI sobre el Servei i prevalen davant de qualsevol acord previ assolit entre l’Usuari i ISAGRI.

ISAGRI es reserva el dret a cancel·lar un compte o impedir l’ús del Servei a qui incompleixi les presents Condicions d’Ús. ISAGRI es reserva el dret d’actualitzar i modificar les condicions d’ús en qualsevol moment.

Les Condicions i relació que l’Usuari tingui amb ISAGRI respecte a aquestes Condicions, es regiran per les Lleis d’Espanya. L’Usuari i ISAGRI accepten sotmetre a la jurisdicció exclusiva dels tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol qüestió jurídica en relació a les Condicions.

Qualsevol pregunta sobre les condicions d’ús pot ser dirigida a isagri@isagri.es